Skip to content

Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Data

  • by

Bagi calon peserta didik baru SMPN 1 Ngawen dapat membuat surat pernyataan kebenaran data yang ditandatangani oleh orang tua di atas materai dengan format berikut ini:

                                                      SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama    : ……………………………………………………………………………………..
Alamat : Jalan ……………………………………………………………………………..
                RT …….. RW …….. Kelurahan/Desa ……………………………………
                 Kecamatan ……………………………. Kab/Kota ………………………

Adalah orang tua dari:
Nama    : ……………………………………………………………………………………..
NISN     : ………………………………………………………………………………………
Alamat : Jalan ……………………………………………………………………………..
                RT …….. RW …….. Kelurahan/Desa ……………………………………
                 Kecamatan ……………………………. Kab/Kota ………………………

Dengan ini menyatakan bahwa : Seluruh data dokumen yang saya pergunakan dalam keikutsertaan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri di Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2021/2022 dapat saya pertanggungjawabkan kebenaran data dan faktanya maupun cara perolehannya.
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah meskipun saya dinyatakan diterima dalam proses PPDB SMP Negeri di Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2021/2022.

                                                                                                        Blora,                            2021

                                                                                                           Materai 10.000 dan TTD

                                                                                                     (……………………………………………)

Download Surat Pernyataan Klik Di sini